เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Main
คำถามหลัก (Big Question) : สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีกระบวนการในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร

ภูมิหลังของปัญหา :

                สิ่งมีชีวิตในโลกมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน อาทิ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม แหล่งที่อยู่อาศัย รูปแบบการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ โดยมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่นับวันจะเสื่อมโทรมลง นั้นคือกระบวนการปรับตัว ด้วยวิธีการพิเศษของสิ่งมีชีวิตแต่ละสิ่ง เริ่มตั้งแต่ จุลชีวิตขนาดเล็กไปจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ และในร่างกายของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายมหาศาลที่อาศัยอยู่ตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งมีทั้งส่งผลดีต่อร่างกายช่วยในการต่อต้านและทำลายเชื้อโรคในร่างกาย และผลเสียต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอส่งผลทำให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมา
ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับรูปแบบของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างสมดุลและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ


เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goals) :
              1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
              2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  PBL (Problem Based Learning)
หน่วยการเรียนรู้   “โลกของจุลินทรีย์” (Micro Organisms of world)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
Week
Input
Process
Output
Outcome
กิจกรรมคู่ขนาน
11
โจทย์
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
Key  Question
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
 Brainstorms  
Round Robin 
Show and share 
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
- ครูให้นักเรียนดูคลิป ความหลากหลายทางชีวภาพ
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูล
 1. การจำแนกกลุ่มชองสิ่งมีชีวิต
 2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
 3.ความหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์
 4. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
 5.  ความหลากหลายของระบบนิเวศ
 6. ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ
- แต่ละกลุ่มนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังพร้อมทั้งสรุปความเข้าใจของตนเองในรูปแบบชาร์ตความรู้         นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน 
ดูคลิป ความหลากหลายทางชีวภาพ
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มชองสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์   ความหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์  ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของระบบนิเวศ  ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ
วางแผนออกแบบการนำเสนอ 
             
ชิ้นงาน
ชาร์ต
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจำแนกกลุ่มชองสิ่งมีชีวิต ต่างๆ หลากหลายของระบบนิเวศ  ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
หนึ่งงานหนึ่งล้านแรงบันดาลใจ
12
โจทย์
จุลินทรีย์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Key  Questions
เราจะนำจุลินทรีย์ไปใช้กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Black  board  Share
Brainstorms
Flow  chart
Show and share
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
- นักเรียนดูคลิปการทำปุ๋ยหมัก จากเศษวัสดุธรรมชาติ
- นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
1.การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช ( สารชีวินทรีย์ : Biopesticides )
2. การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
3. จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
4. การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
5. การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดของเสียแบ่งกลุ่ม     
- นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัก
 - นักเรียนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน 
ดูคลิปการทำปุ๋ยหมัก จากเศษวัสดุธรรมชาติ
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช ( สารชีวินทรีย์ : Biopesticides )
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดของเสีย
วางแผนออกแบบการนำเสนอ                                - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช

ชิ้นงาน
- ปุ๋ยหมักชีวภาพ
จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายเกี่ยวกับจุลินทรีย์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกผักได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
หนึ่งงานหนึ่งล้านแรงบันดาลใจ
13
โจทย์
จุลินทรีย์กับอาหาร
Key  Questions
เราจะตรวจสอบสารเจือปนในอาหารได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Black  board  Share
Brainstorms
Flow  chart
Show and share
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
- ดูคลิป การเน่าเสียของอาหาร
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
* ปริมาณความชื้นของอาหาร
        * ความเข้มข้นของอาหาร
        * สารเคมีในอาหาร
        * ปริมาณออกซิเจนของจุลินทรีย์
        * อุณหภูมิ
        * สภาพความเป็นกรดด่าง
- นักเรียนตรวจสอบสารเจือปนในอาหาร พร้อมทั้งสรุปผลในรูปแบบ Flow chart
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน 
- ดูคลิป การเน่าเสียของอาหาร
- การศึกษาเกี่ยวกับ
* ปริมาณความชื้นของอาหาร
        * ความเข้มข้นของอาหาร
        * สารเคมีในอาหาร
        * ปริมาณออกซิเจนของจุลินทรีย์
        * อุณหภูมิ
        * สภาพความเป็นกรดด่าง
- ตรวจสอบสารเจือปนในอาหาร
ชิ้นงาน
- Flow chart สารเจือปนในอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถตรวจสอบสารเจือปนในอาหาร และสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
หนึ่งงานหนึ่งล้านแรงบันดาลใจ
14 - 15
โจทย์
จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรม
Key  Questions
จุลินทรีย์นำไปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Black  board  Share
Brainstorms
Flow  chart
Show and share
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
 - การศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กับอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่อาศัยจุลินทรีย์ในการผลิต
        1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( Alcohol beverage ) ที่รู้จักกันดีคือ เบียร์ เหล้า และไวน์ เป็นต้น
        2. ยาปฏิชีวนะ
        3. อาหารและอาหารเสริม เช่น ซีอิ้ว เต้าเจี้ยว น้ำปลา ปลาร้า เป็นต้น
        4. ก๊าซชีวภาพ ได้จากการหมักมูลสัตว์ หรือเศษใบไม้
        5. ผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น นมเปรี้ยวหรือโยเกิตร์ จะอาศัยแบคทีเรียแล็คโตบาซิลลัสทำการหมักน้ำนม ทำให้เกิดกรดและกลิ่นรสที่ต้องการ
- นักเรียนทำผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น นมเปรี้ยวหรือโยเกิตร์  ผักดอง พร้อมทั้งสรุปกระบวนการทำให้เพื่อนและครูฟัง                                                    - นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อาศัยจุลินทรีย์ในการผลิต
- การศึกษากระบวนการทำโยเกิตร์ และผักดอง

ชิ้นงาน
- โยเกิตร์ และผักดอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้กับอุตสาหกรรม เช่นการผลิต. อาหารและอาหารเสริม เช่น ซีอิ้ว เต้าเจี้ยว น้ำปลา ปลาร้า สามารถทำโยเกิตร์ และผักดอง รับประทานเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
หนึ่งงานหนึ่งล้านแรงบันดาลใจ
16
โจทย์
การหมักไวท์
Key  Questions
นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้(ต้มกับน้ำตาล)    ให้เป็นไวท์ผลไม้แต่ละประเภทได้อย่างไร?
เราจะหมักข้าวหมากและไวท์ให้มีคุณภาพได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Black  board  Share
Brainstorms
Flow  chart
Show and share
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
ศึกษากระบวนการทำงานของจุลินทรีย์โดยการหมักไวท์และข้าวหมาก
นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการหมักไวท์(ผลไม้ตามฤดูกาล)และข้าวหมาก(ชนิดของข้าว)
-นักเรียนลงมือหมักไวท์และข้าวหมากตามกระบวนการที่วางแผนไว้
นักเรียนบันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไวท์และข้าวหมาก (ฟอง สี กลิ่น ค่า PH)

ภาระงาน
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์โดยการหมักไวท์และข้าวหมาก
การเตรียมอุปกรณ์ในการหมักไวท์
การบันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไวท์และข้าวหมาก
ความรู้
เข้าใจและสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้(ต้มกับน้ำตาล)ให้เป็นไวท์ผลไม้โดยการทำงานของยีสน์ รวมทั้งสามารถอธิบายขั้นตอนการทำไวน์ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


17 -18
โจทย์
จุลินทรีย์กับร่างกาย / การดูแลสุขภาพ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร? 
เราจะมีวิธีดูแลสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ
เครื่องมือคิด
 Brainstorms  
Round Robin 
Show and share 
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
- นักเรียนดูภาพ ของโรคต่างๆ
นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  3  4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้
 - เชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะอาการ วิธีป้องกัน การดูแลสุขภาพ                               
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังเช่น บทบาทสมมติ คลิปวิดีโอ วิทยากร เป็นต้น
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นดูพร้อมทั้งตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันก่อเอง และภูมิคุ้มกันรับมา
นักเรียนศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเช่น โรงพยาบาล เพื่อเก็บข้อมูลแล้วร่วมกันวางแผนเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
นักเรียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน 
ดูภาพของโรคต่างๆ
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ
วางแผนออกแบบการนำเสนอ                                - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปื่อย โรคผิวหนัง 
เป็นต้น
ชิ้นงาน
- นำเสนอภูมิคุ้มกันในร่างกาย
เผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการป้องกันและการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ  รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
หนึ่งงานหนึ่งล้านแรงบันดาลใจ
19 - 20
โจทย์
สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้

Key  Questions
นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้  จากการเรียนรู้หน่วย “โลกของจุลินทรีย์  
 นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Black  board  Share
Brainstorms
Flow  chart
Show and share
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศห้องเรียน

- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย โลกของจุลินทรีย์  
นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน แต่ละกลุ่มออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง 
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้
หน่วย “โลกของจุลินทรีย์ ในครั้งนี้
- นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 2 
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด
ภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ Mind Mapping
-นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
ออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
การเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองาน
การนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
การสรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด
ภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
:
- Mind Mapping หลังเรียนสรุปองค์ความรู้ภาคเรียนที่ 2
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะICT
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้   “โลกของจุลินทรีย์” (Micro Organisms of world)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
สร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ
เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
ปฏิทินการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 8.1
สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้ 
(ว 8.1 ม.2/1)
สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้ (ว 8.1 ม.2/4)
สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
(ว 8.1 ม.2/7)

บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้ 
(ว 8.1 ม.2/8)
สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 (ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้
(ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส1.2
มีมรรยาทของความเป็น  ศาสนิกชนที่ดี 
(ส1.2 ม.2/2)
มาตรฐาน ส2.2
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้
(ส2.2 ม.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
(ส 4.1  .2/2)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนเองสนใจ
 (ส 4.1  .3/2)
มาตรฐาน ส 4.2
เปรียบเทียบความ   เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ (ส 4.2  .2/1) 
มาตรฐาน ง 1.1
เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
 (ง 1.1 ม.2 /1)
เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 .2 /2 )
มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า
 (ง 1.1 .2 /3 )
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
 (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน  (ง 1.1 .4-6 /3 )
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
 (ง 1.1 .4-6 /4 )
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสื่อเพื่อการดำรงชีวิต  (ง 1.1 .4 /5 )
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
(ง 1.1 .4-6 /6 )

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้ (พ 1.1 ม.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(พ 2.1 ม.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน  (พ 3.1 ม.3/2)
มาตรฐาน  พ 3.2
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  (พ 3.2 ม.2/2)
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (พ 3.2 ม.3/3)
นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้
 (พ 3.2 ม.3/5)
มาตรฐาน ศ1.1
วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (ศ 1.1 ม.2/3)

มาตรฐาน ส2.1
สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(ส 2.1  .2/1)
เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(ส 2.1  .2/2)
วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(ส 2.1  .2/3)
สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(ส 2.1  .2/4)
สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(ส 2.1  .3/5)
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน (ส 2.2  .2/2)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
ร่างกาย/สิ่งมีชีวิต
พืช การปลูกผักกินเอง
สัตว์ การเลี้ยง ปลา
การออกแบบโรงเรือนเห็ด
มาตรฐาน ว1.2
สำรวจและอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นของตนเองที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
 (ว1.2 ม.3/4)
มาตรฐาน ว2.1
สำรวจระบบนิเวศต่างๆในโรงเรียน ท้องถิ่น และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับสิ่งมีชีวิตได้
(ว 2.1 ม.3/1)
มาตรฐาน ว 2.2
วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขได้ (ว 2.2 ม.3/1)
มาตรฐาน ว 6.1
สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อใช้ในการเกษตร   ปลูกผักปลอดสารพิษและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ว 6.1 ม.2/2)
มาตรฐาน ว 8.1
สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้(ว 8.1 ม.2/1)
สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้
(ว 8.1 ม.2/4)
สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้  (ว 8.1 ม.2/7)
บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้ 
(ว 8.1 ม.2/8)
สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้
(ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส1.2
มีมารยาทของความเป็น  ศาสนิกชนที่ดี
 (ส1.2 ม.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์(ส 4.1  .2/2)

มาตรฐาน ง 1.1
เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 ม.2 /1)
เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 .2 /2 )
มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (ง 1.1 .2 /3 )
สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   (ง 1.1 .3 /1)
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /3 )
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  (ง 1.1 .4-6 /4 )
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต  (ง 1.1 .4 /5 )
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1.4-6 /6 )
มาตรฐาน   ง 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปการทำเกษตร 
(ง 2.1 .2 /3)
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (ง 2.1 .2 /4)
มาตรฐาน   ง 3.1
ใช้ซอฟแวร์ในการทำงานเช่น Picasa 3, Sony vegas Pro 11 ได้  (ง 3.1 .2 /4)
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้  (ง 3.1 .3 /3)

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 .3 /4)
ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(ง 3.1 .4-6/9)
อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                          (ง 3.1 .4-6/13)

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1 ม.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(พ 2.1 ม.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน                  (พ 3.1 ม.3/2)
มาตรฐาน  พ 3.2
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
 (พ 3.2 ม.2/2)
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (พ 3.2 ม.3/3)
นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (พ 3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา    น้ำหนัก และวรรณะสี                   -สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังแลภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ         (ศ 1.1 ม.2/3)

มาตรฐาน ส2.1
สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(ส 2.1  .2/1)
เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(ส 2.1  .2/2)
วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้(ส 2.1  .2/3)
สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(ส 2.1  .2/4)
สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(ส 2.1  .3/5)
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(ส 2.2  .2/2)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
จุลินทรีย์  รา แบคทีเรีย
- ประโยชน์และโทษของ จุลินทรีย์  รา แบคทีเรีย
การทดสอบสารอาหาร
การทำไวน์
มาตรฐาน ว 1.1
อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจระบบประสาทที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการกินได้  (ว1.1 ม.2/1)
อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของร่างกาย รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายในได้
(ว1.1 ม.2/2-3)
อธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันทางการเกษตร รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
(ว1.1 ม.2/4)


สามารถทดลองวิเคราะห์และอธิบายสารอาหารในอาหาร มีปริมาณพลังงาน และสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยได้ 
(ว1.1 ม.2/5)
อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพได้                  (ว1.1 ม.4-6/4)
มาตรฐาน ว 1.2
สำรวจและอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งอาหารในท้องถิ่นของตนเองที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
 (ว1.2 ม.3/4)
มาตรฐาน ว 2.1
สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับสิ่งมีชีวิตได้ (ว 2.1 ม.3/1)

มาตรฐาน ว 2.2
วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขได้ (ว 2.2 ม.3/1)
มาตรฐาน ว 6.1
สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อใช้ในการเกษตรและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
(ว 6.1 ม.2/2)
มาตรฐาน ว 8.1
สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้
(ว 8.1 ม.2/1)
สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้
(ว 8.1 ม.2/4)

สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
(ว 8.1 ม.2/7)
บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้  (ว 8.1 ม.2/8)
สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้