เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week4

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้กับอุตสาหกรรม เช่นการผลิต อาหารและอาหารเสริม เช่น ปลาร้า สามารถทำโยเกิตร์ และผักดอง รับประทานเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
14


1 – 5  .พ. 2559
โจทย์
จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรม
Key  Questions
จุลินทรีย์นำไปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Black  board  Share
Brainstorms
Flow  chart
Show and share
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
วันจันทร์
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จุลินทรีย์นำไปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้อย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิป จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากสิ่งที่ได้ดู
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู


วันอังคาร
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิป ผลิตภัณฑ์ที่อาศัยจุลินทรีย์ในการผลิต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากสิ่งที่ได้ดู
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู

วันพฤหัสบดี
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เราจะมีวิธีทำผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น นมเปรี้ยวหรือโยเกิตร์  ผักดอง ได้อย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น นมเปรี้ยวหรือโยเกิตร์  ผักดอง
วันศุกร์
เชื่อม :
แต่ละกลุ่มทำผลิตภัณฑ์นนำเสนอเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น นมเปรี้ยวหรือโยเกิตร์  ผักดอง พร้อมทั้งสรุปกระบวนการทำให้เพื่อนและครูฟัง                                                    - นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อาศัยจุลินทรีย์ในการผลิต
- การศึกษากระบวนการทำโยเกิตร์ และผักดอง

ชิ้นงาน
- กระบวนการทำโยเกิตร์ และผักดอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้กับอุตสาหกรรม เช่นการผลิต. อาหารและอาหารเสริม เช่น ซีอิ้ว เต้าเจี้ยว น้ำปลา ปลาร้า สามารถทำโยเกิตร์ และผักดอง รับประทานเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการสื่อสาร
- ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้
- สามารถพูดอธิบายนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการค้นคว้า
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ใช้ความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ แก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันคุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม โดยพี่ม.2 ได้ดูคลิปเกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร หลังจากนั้นร่วมกันวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดู ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย รวมทั้งวิธีแก้ไขโดยการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
    แบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์หมักเช่น นมเปรี้ยวโยเกิร์ต ผักดอง ปลาร้า และอื่นๆพร้อมทั้งค้นคว้ากระบวนการในการผลิตแล้วนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
    พี่ๆได้ทดลองใช้น้ำหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติรดผักของตนเอง แต่ละคนได้บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำน้ำหมักชีวภาพ สังเกตการเปลี่ยนแปลง แล้วแต่ละคนก็ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ