เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week2

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจสามารถอธิบายเกี่ยวกับจุลินทรีย์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกผักได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
12


18 – 22  ม.ค. 2559
โจทย์
จุลินทรีย์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Key  Question
เราจะนำจุลินทรีย์ไปใช้กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Black  board  Share
Brainstorms
Flow  chart
Show and share
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
วันจันทร์
ชง :
- นักเรียนดูคลิปการทำปุ๋ยหมัก จากเศษวัสดุธรรมชาติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากสิ่งที่ได้ดู
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะทำปุ๋ยหมักได้อย่างไรบ้าง
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
1.การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช ( สารชีวินทรีย์ : Biopesticides )
2. การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
3. จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
4. การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
5. การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดของเสียแบ่งกลุ่ม 
วันอังคาร  
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันวางแผนออกแบบการนำเสนอรูปแบบต่างๆ(ชาร์ต, Power point ) 
นักเรียนร่วมกันวางแผนออกแบบการนำเสนอรูปแบบต่างๆ(ชาร์ต, Power point ) 
- นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัก
ใช้ :              
 - นักเรียนทดลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วันพฤหัสบดี   
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าปุ๋ยหมักมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-  นักเรียนแต่ละสรุปขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักกลุ่มของตนเอง
วันศุกร์
เชื่อม :
- แต่ละกลุ่มนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังพร้อมทั้งสรุปความเข้าใจของตนเองในรูปแบบ นิทานช่อง        
 นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน 
ดูคลิปการทำปุ๋ยหมัก จากเศษวัสดุธรรมชาติ
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช ( สารชีวินทรีย์ :Biopesticides )
การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดของเสีย
วางแผนออกแบบการนำเสนอ                               
 - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช

ชิ้นงาน
- ปุ๋ยหมักชีวภาพ
น้ำหมักในการกำจัดศัตรูพืช

- นิทานช่อง ปุ๋ยหมักชีวภาพ       
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายเกี่ยวกับจุลินทรีย์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกผักได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการสื่อสาร
- ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้
- สามารถพูดอธิบายนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการค้นคว้า
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ใช้ความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ แก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้ดูคลิปการทำน้ำหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ จากนั้นร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปพร้อมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใชในรูปแบบต่างๆเช่นน้ำหมัก ปุ๋ยชีวภาพ พร้อมทั้งทดลองทำเพื่อใช้ในงานเกษตรของพี่ม.2 แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบวางแผนการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังพร้อมทั้งสรุปกระบวนการขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อทบทวนความเข้าใจอีกครั้ง พี่ได้ร่วมกันเตรียมอุปกรณ์แบ่งหน้าที่กันชัดเจน ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานรวมกับผู้อื่น
    แต่ละกลุ่มได้นำเสนอความเข้าใจในกลุ่มของตนเองและความเข้าใจหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มอื่นแล้วสรุปความเข้าใจเป็นรายบุคคลในรูปแบบที่น่าสนใจ แล้วแต่ละคนก็ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ