เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week1

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจำแนกกลุ่มชองสิ่งมีชีวิต ต่างๆ หลากหลายของระบบนิเวศ  ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
11


11 – 15  ม.ค. 2559
โจทย์
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
Key  Question
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
Round Robin : สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนำจุลินทรีย์ไปสร้างประโยชน์
Show and share : นำเสนอสิ่งที่ไปศึกษา
Wall Thinking :  เผยแพร่ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อ/และแหล่งการเรียนรู้
 - คลิป ความหลากหลายทางชีวภาพ
ห้องเรียน
- ห้องสมุด


วันจันทร์
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมใน Quarter ที่ผ่านมาบ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิป ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากสิ่งที่ได้ดู
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
วันอังคาร
เชื่อม :
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลดังนี้
 1. การจำแนกกลุ่มชองสิ่งมีชีวิต
 2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
 3.ความหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์
 4. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
 5.  ความหลากหลายของระบบนิเวศ
 6. ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ
นักเรียนร่วมกันวางแผนออกแบบการนำเสนอรูปแบบต่างๆ(ชาร์ต, Power point ) 
นักเรียนร่วมกันวางแผนออกแบบการนำเสนอรูปแบบต่างๆ(ชาร์ต, Power point ) 

วันพฤหัสบดี
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันออกแบบการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ(ชาร์ต, Power point )
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราจะนำจุลินทรีย์ไปสร้างประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันศุกร์
เชื่อม :
- แต่ละกลุ่มนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังพร้อมทั้งสรุปความเข้าใจของตนเองในรูปแบบชาร์ตความรู้         นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้?”
- “ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง?”
- “นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหา อย่างไร?”
เชื่อม :
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์  
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์    

ภาระงาน 
ดูคลิป ความหลากหลายทางชีวภาพ
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มชองสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์   ความหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์  ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของระบบนิเวศ  ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ
วางแผนออกแบบการนำเสนอ 
             
ชิ้นงาน
ชาร์ต Power point
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจำแนกกลุ่มชองสิ่งมีชีวิต ต่างๆ หลากหลายของระบบนิเวศ  ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการสื่อสาร
- ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้
- สามารถพูดอธิบายนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการค้นคว้า
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ใช้ความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ แก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้ดูคลิปความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากดูคลิปจบแต่ละคนได้นำเสนอสิ่งที่ตนเองเห็น และได้เรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนและครู ต่อมาครูแบ่งนักเรียนออกเป็นหกกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดให้ พี่ๆร่วมกันออกแบบวางแผนการนำเสนอในรูปแบบต่างๆตามความสนใจ พี่ๆให้ความสนใจดีมากแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจของตนเองหลังจากที่ได้ฟังเพื่อนๆกลุ่มอื่นนำเสนอ เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งเห็นการแก้ปัญหาของพี่ๆ โดยการถามเพื่อนสำหรับกลุ่มที่ยังตามไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจ แล้วครูให้โจทย์เกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้ในด้านต่างๆเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาในสัปดาห์ถัดไป แต่ละคนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ