เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week5

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้กับอุตสาหกรรม เช่นการผลิต อาหารและอาหารเสริม เช่น ปลาร้า สามารถทำโยเกิตร์ และผักดอง รับประทานเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
15


8 – 12  .พ. 2559
โจทย์
จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรม
Key  Questions
จุลินทรีย์นำไปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Brainstorms วิเคราะห์แลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
Flow  chart  กระบวนการ ขั้นตอนการทำโยเกิร์ต ปัญหา/ อุปสรรค รวมทั้งเสนอวิธการแก้ไข
Show and share กระบวนการ ขั้นตอนการทำโยเกิร์ต ปัญหา/ อุปสรรค รวมทั้งเสนอวิธการแก้ไข
Wall Thinking  กระบวนการ ขั้นตอนการทำโยเกิร์ต
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- ห้องสมุด
วันจันทร์
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อม :                                               - ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมา                           ชง :
- นักเรียนดูคลิป ผลิตภัณฑ์ที่อาศัยจุลินทรีย์ในการผลิต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากสิ่งที่ได้ดู
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- นักเรียนร่วมกันออกแบบและวางแผน แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ พร้อมทั้งศึกษาวิธีการทำโยเกิร์ต

วันอังคาร
ใช้ :                                          - นักเรียนทำผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต  และผักดอง
วันพฤหัสบดี
ชง :                                                 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการทำโยเกิร์ต
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยน เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งสรุปกระบวนการทำให้เพื่อนและครูฟัง 


วันศุกร์

เชื่อม :                                               
-  นักเรียนร่วมกันนำเสนอกระบวนการ ขั้นตอนการทำโยเกิร์ต ปัญหา/ อุปสรรค รวมทั้งเสนอวิธการแก้ไขร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยน ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน                                       - นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อาศัยจุลินทรีย์ในการผลิต
- การศึกษากระบวนการทำโยเกิตร์ และผักดอง

ชิ้นงาน
- โยเกิตร์ และผักดอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้กับอุตสาหกรรม เช่นการผลิต. อาหารและอาหารเสริม เช่น  น้ำปลา ปลาร้า สามารถทำโยเกิตร์ และผักดอง รับประทานเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการสื่อสาร
- ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้
- สามารถพูดอธิบายนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ใช้ความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ แก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะICT
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันคุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 แต่ละกลุ่มได้นำเสนอเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆให้เพื่อนและครูฟังพร้อมทั้งสรุปและจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มอื่นๆ
    หลังจากนั้นพี่ม.2 ช่วยกันดูแลแปลงผักสังเกตการเจริญเติบโตของผักแต่ละชนิดรวมทั้งนำน้ำหมักมาใช้ แต่ละคนได้ถอดประสบการณ์จากการทำเกษตร ปลูกผักเลี้ยงปลา ร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ เห็นความตั้งใจของเด็กในการเรียนรู้ แล้วแต่ละคนก็ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ