เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week 7

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการป้องกันและการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ  รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
17

23 -26 .. 2559
โจทย์ : 
เชื้อโรค
Key  Questions :
นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร
นักเรียนคิด ระบบคุ้มกันโรคในร่างกายเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าหากร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากดูคลิป  


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
คลิป เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
วันจันทร์
ชง ครูให้นักเรียนดูคลิป เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากที่ได้ดู นักเรียนรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร 
เชื่อม : 
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
       -  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  3  4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้
        - เชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะอาการ วิธีป้องกัน การดูแลสุขภาพ 
วันอังคาร              
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังเช่น บทบาทสมมติ คลิปวิดีโอ วิทยากร เป็นต้น
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นดูพร้อมทั้งตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิด ระบบคุ้มกันโรคในร่างกายเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าหากร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันก่อเอง และภูมิคุ้มกันรับมา
นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเช่น โรงพยาบาลชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลแล้วร่วมกันวางแผนเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
วันศุกร์
ใช้ :
นักเรียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม 
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ดูเรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ
วางแผนออกแบบการนำเสนอ                                                   - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
ชิ้นงาน :
- นำเสนอภูมิคุ้มกันในร่างกาย
เผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
กลไกการป้องกันและการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ  รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ทักษะ :
การวางแผนในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้

ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ เผยแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบการนำเสนอและเผยแพร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูได้เล่าข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดโรคต่างๆในปัจจุบันโดยยกตัวอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งมีสาเหตุการเจ็บป่วยแตกต่างกัน จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 – 4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้
    เชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย เชื้อรา เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะอาการ วิธีป้องกัน การดูแลสุขภาพ รวมทั้งกลับมามองย้อนถึงตัวเองว่าจะมีวิธีในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างแต่ละกลุ่มได้วางแผนการทำงานรวมทั้งถ่ายทอดให้เพื่อนและครูฟังทำให้เห็นบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน นำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบข้อมูลเพื่อที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง เป็นต้นแล้วร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ