เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week3

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : ข้าใจและสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้ (ต้มกับน้ำตาล) ให้เป็นไวท์ผลไม้โดยการทำงานของยีสต์ รวมทั้งสามารถอธิบายขั้นตอนการทำไวน์ได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
13

25 – 29
 ม.ค. 2559
โจทย์ :
การหมักไวท์
Key  Questions
- นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้(ต้มกับน้ำตาล)ให้เป็นไวท์ผลไม้แต่ละประเภทได้อย่างไร?
- เราจะหมักข้าวหมากและไวท์ให้มีคุณภาพได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเกี่ยวกับการทำงานของยีนส์
Round Robin : สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการหมักไวน์
Show and share : นำเสนอชิ้นงานกระบวนการหมักไวน์/การออกแบบผลิตภัณฑ์
Wall Thinking :  เผยแพร่ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู


วันจันทร์
ชง :
- ครูเปิดคลิปเกี่ยวกับการหมักไวน์ผลไม้ให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการดูคลิป?
- นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้
(ต้มกับน้ำตาล) ให้เป็นไวท์ผลไม้แต่ละประเภทได้อย่างไร?
เชื่อม :
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการหมักไวน์
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4  กลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการหมักไวน์แต่แต่กลุ่มจะหมักไวน์ที่แตกต่างกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่และเตรียมอุปกรณ์ในการทำไวน์
ใช้ :
นักเรียนเขียนFlow chart กระบวนการทำไวน์
วันอังคาร
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เราจะหมักข้าวหมากและไวท์ให้มีคุณภาพได้อย่างไร?”
ภาระงาน
- การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์โดยการหมักไวท์และข้าวหมาก
- การเตรียมอุปกรณ์ในการหมักไวท์
- การบันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไวท์และข้าวหมาก
- การสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ชิ้นงาน
- ทำไวท์และข้าวหมาก
- เขียนขั้นตอนการไวท์และข้าวหมาก / บรรจุภัณฑ์
ความรู้  
เข้าใจและสามารถเปลี่ยนน้ำผลไม้(ต้มกับน้ำตาล)ให้เป็นไวท์ผลไม้โดยการทำงานของยีสต์ รวมทั้งสามารถอธิบายขั้นตอนการทำไวน์ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการสื่อสาร
- ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
13

25 – 29
 ม.ค. 2559
สื่อ/และแหล่งการเรียนรู้
 - อุปกรณ์ในการทำไวน์                                   
ห้องเรียน
- ห้องสมุด
เชื่อม :
-ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือหมักไวท์และข้าวหมากตามกระบวนการที่วางแผนไว้
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?”
เชื่อม :
ครูนักเรียนเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าจากการที่เราหมักไวน์ไปหนึ่งวันแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับไวน์นั้น เพราะเหตุใด?”
เชื่อม :
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไวน์ที่หมักไว้
- ครูให้นักเรียนสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง

- สามารถพูดอธิบายนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปความเข้าใจ
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ใช้ความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ แก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Week
Input
Process
Output
Outcome
13

25 – 29
 ม.ค. 2559

- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีในการทดสอบคุณภาพของไวน์ได้อย่างไร?”
เชื่อม :
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบคุณภาพของไวน์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบคุณภาพของไวท์และข้าวหมาก (กลิ่น สี รสชาติ แอลกอฮอลล์)
- นักเรียนบันทึกผลการทดสอบลงสมุดเล่มเล็ก
ใช้ :
นักเรียนเขียน Flow chart กระบวนการทดสอบคุณภาพ
วันศุกร์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราจะสร้างน้ำหมักไวน์ให้มีมูลค่าได้อย่างไร?”
เชื่อม :
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการการเพิ่มมูลค่าของไวน์

ทักษะICT
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week
Input
Process
Output
Outcome
13

25 – 29
 ม.ค. 2559

- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
แบรนในการเพิ่มมูลค่า
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานให้เพื่อนและครูเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าในไวน์
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้?”
- “ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง?”
- “นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหา อย่างไร?”
เชื่อม :
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์  
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น