เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

Week8

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการป้องกันและการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ  รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome


29 . - 4 มี.ค. 2559
โจทย์ : 
เชื้อโรค
Key  Questions :
นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร
นักเรียนคิด ระบบคุ้มกันโรคในร่างกายเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าหากร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากดูคลิป  


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
คลิป เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
วันจันทร์
ชง ครูให้นักเรียนดูคลิป เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากที่ได้ดู นักเรียนรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร 
เชื่อม : 
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  3  4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้
    - เชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะอาการ วิธีป้องกัน การดูแลสุขภาพ 
วันอังคาร              
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังเช่น บทบาทสมมติ คลิปวิดีโอ วิทยากร เป็นต้น
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นดูพร้อมทั้งตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
วันพฤหัสบดี
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิด ระบบคุ้มกันโรคในร่างกายเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าหากร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันก่อเอง และภูมิคุ้มกันรับมา
นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเช่น โรงพยาบาลชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลแล้วร่วมกันวางแผนเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
วันศุกร์
ใช้ :
นักเรียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม 
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ดูเรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ
วางแผนออกแบบการนำเสนอ                                                   - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
ชิ้นงาน :
- นำเสนอภูมิคุ้มกันในร่างกาย
เผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
กลไกการป้องกันและการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ  รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ทักษะ :
การวางแผนในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้

ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ เผยแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบการนำเสนอและเผยแพร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ๆม.2 ได้ร่วมกันจัดบรรยากาศดูและสถานที่รวมทั้งแปลงผัก ได้ชื่นชมความงอกงามของทั้งคนและผักไปพร้อมๆกัน พี่ๆได้มีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาประกอบอาหารทานเอง มีอาหารที่สะอาด ปลอดภัยไร้สารพิษ ได้ทานผักที่ตนเองปลูกรวมทั้งแบ่งปันพี่น้องมัธยมอีกด้วย
    ความภูมิใจที่ได้จากการลงมือทำ ทำให้พี่ๆม.2 งอกงามขึ้น หลังจากการทำกิจกรรมต่างๆเสร๊จเรียบร้อยพี่ๆม.2 ได้มาร่วมกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งความงอกงามหรือความภูมิใจของแต่ละคน การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้ลงมือทำถึงแม้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ขอบคุณความตั้งใจของพี่ๆทุกคนครับ

    ตอบลบ