เป้าหมาย (Understanding Goals)

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week6

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป รวมทั้งสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
16
15 – 19
.พ. 2558
โจทย์ :
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป
Key  Questions :
นักเรียนคิดว่า การออกผลิตภัณฑ์มีความสำคัญและมีผลต่อการตลาดอย่างไร
นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผัก ไข่ ปลา และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำ ผัก ไข่ ปลา มาแปรรูปอะไรได้บ้าง และมีวิธีอย่างไรเครื่องมือคิด
Brainstorms : แสดงความคิดเห็นเสนอแนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
Show and Share : การนำเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
อุปกรณ์ วัตถุดิบในการแปรรูป
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
วันจันทร์
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า การออกผลิตภัณฑ์มีความสำคัญและมีผลต่อการตลาดอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ   4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้                               
คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
วันอังคาร
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผัก ไข่ ปลา และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำ ผัก ไข่ ปลา มาแปรรูปอะไรได้บ้าง และมีวิธีอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา ให้เพื่อนและครูฟัง
นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผน วิธีการใหม่ๆ พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
นักเรียนแต่ละกลุ่มๆ แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์  การแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
วันพฤหัสบดี
ใช้ :
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่ได้วางแผนไว้
นักเรียนแต่ละคนสรุปขั้นตอนกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นตามความเข้าใจของตนเอง
เชื่อม :
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
การเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา

ชิ้นงาน :
- สรุปขั้นตอนกระบวนการทำงาน
แปรรูป ผัก ไข่ ปลา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
ทักษะ :
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
สามารถดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ
สามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองได้
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานและเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูให้โจทย์พี่ม.2 โดยแบ่งกลุ่มให้กลุ่มละๆ 4 คน ให้ช่วยออกแบบวิธีการปลูกผักแบบไร้ดิน แล้วมานำเสนอให้เพื่อนและครูฟังพร้องทั้งเตรียมอุปกรณ์ และทดลอดวิธของแต่ละกลุ่ม พี่ได้เห็นปัญหาของกลุ่มตัวเองในการวางแผนและการทำงานจากนั้นครูให้พี่แต่งละกลุ่มได้มาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างทางว่าแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
    ในขณะเดียวกันพี่ได้วิเคราะ์เกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์มีความสำคัญและมีผลต่อการตลาด และในชีวิตประทำวันบ้าง ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นมุมมองของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง

    ตอบลบ